Gebruikersvoorwaarden
De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende
gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”). U wordt vriendelijk verzocht de
Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken
van deze website.
Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich
uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze
voorwaarden of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website
niet verder te gebruiken.

1. Doel en inhoud van de website
Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten
van Body & Zool. Met deze website wil Body & Zool u een eenvoudige, een snelle en een
verbeterde toegang bieden tot informatie van Body & Zool

2. Contactgegevens
Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kunt u Body & Zool
contacteren via info@Bodyenzool.nl
3. Aard van de aangeboden informatie
De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet
aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk,
professioneel of juridisch advies. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar
zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van
de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

4. Kleur informatie
De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die
de producten werkelijk heeft. Body & Zool is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

5. Aansprakelijkheid
Body & Zool levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie
volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden
zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde
informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien
u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds
Body & Zool contacteren.
Body & Zool spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele
ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Body & Zool
kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet

toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Body & Zool niet garanderen dat
de toegang tot de website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke
problemen hinder zal ondervinden.
Body & Zool kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse
of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter
beschikking gestelde informatie.

6. Intellectuele eigendom
De teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze website worden
weergegeven, mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek
na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Body & Zool

7. Wijzigingen
Body & Zool behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen.
Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen.
Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 20 februari 2020
8. Bescherming van uw persoonlijke gegevens
Body & Zool respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden
vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kan u onze Privacyverklaring en onze pagina
over cookies raadplegen.