Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of

diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie

die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en

ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

overeenkomst op afstand;

7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een

consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan

consumenten aanbiedt;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten

van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

communicatie op afstand;

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een

overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

samengekomen.

11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Body & Zool

Gerard Doustraat 2c

3781 EK Voorthuizen


E-mailadres:info@bodyenzool.nl

KvK-nummer: 60307757

Btw-identificatienummer:NL002275180B56

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit:


Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

• de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

• de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

• een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en

hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.


Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot

stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden


aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de

overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de

ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden

toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs

elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door

de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,

worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden

kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze

kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing

en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de

toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het

overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden

door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de

geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden,

dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of

diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door

de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een

waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen

of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn

tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte

kleuren van de producten.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;

• de eventuele kosten van verzending;

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig

zijn;

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer

de prijs garandeert;

• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van

de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het

reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze

voor de consument te raadplegen is;


• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het

kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst

herstellen;

• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden

gesloten;

• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de

consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.


Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.


Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van

aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde

voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer

onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de

ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de

overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij

voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer

daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn

betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een

verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit

onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd

een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of

op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen

op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan

maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al

aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan

één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste

levering.

1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende

beschikbaarheid van de betreffende producten.


Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:


1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave

van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst

van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de

ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal

het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen

beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt,

zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele

staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte

redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14

dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken

dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt

gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te

sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld

door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik

te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft

teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van

redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de

overeenkomst.

1. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de

ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke

instructies.


Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van

terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk,

doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het

product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending

overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de

consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere

betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de

consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product

wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is

verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.


Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals

omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer

dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;


b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen

invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft

verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of

tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is

verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in

btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden

zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met

variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel

vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan

indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de

prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten

wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het

product volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in

het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en


de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of

overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het

product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke

rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer

kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de

ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de

originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer

is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke

individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik

of de toepassing van de producten.

5. De garantie geldt niet indien:

• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft

laten repareren en/of bewerken;

• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig

worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking

behandeld zijn;

• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft

gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en

bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van

diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde

bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord

is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een

bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan

uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het

recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een

schadevergoeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten

ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de

consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,

terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om

een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en

begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende

artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele

retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment

van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend

gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging


Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn

van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen

het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen

opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

• te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een

bepaalde periode;

• tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

• altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van

producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of

vernieuwd voor een bepaalde duur.

4. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die

strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden

verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde

overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten

hoogste één maand.

1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van

producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de

consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een

opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar

minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.


2. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws-

en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend


voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

7. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de

overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de

redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur

verzetten.


Artikel 13 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te

worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.

In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de

consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld

aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen,

het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de

klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk

omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft

geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de

datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,

wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst

en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor

de geschillenregeling.

5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is

aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen

worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl),

deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft

via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden,

heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting

WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en

zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van

een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald

dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden

via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk

anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze

of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Artikel 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden

betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument

woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de

consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de

consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.